Контактирај

  /  Контактирај

ЈП за железничка инфраструктура Железници на РС Македонија
Ул. Јордан Мијалков 50 б Скопје
Тел. ++ 389 (0)2 3227 903
E-mail: info@mzi.mk

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер:
Љиде Трендова – Раководител на одделение за комуникации
Тел. 02 2449 052
E-mail: l.trendova@mzi.mk

Сектор за јавни набавки:
Влатко Китановски – Раководител на Сектор за јавни набавки и продажба
тел: 02/3115-419 и 02/2449-630
E-mail: mz.infra.nabavno@mzi.mк

Лице за комуникација со граѓани, co одереден вид и степен на попреченост
Мирјана Србиноска
Тел: 02 2449 091
E-mail: m.srbinoska@mzi.mk

Анета Каранфиловска
Тел: 02 2449 416
E-mail: aneta.karanfilovska@mzi.mk